Plačni sistem v javnem sektorju

05. 1. 2022

Izdan je Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport ...
Samo za aktivne naročnike
25. 11. 2021

Ponovno preverjanje pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred v novembru

Po spremembi zakonodaje moramo v novembru preveriti pogoje za napredovanje v plačne razrede in nas zanima, na kaj moramo biti pozorni.
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2021

Sindikati in vlada danes parafirajo dogovor o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu

Reprezentativna sindikata zdravstva in socialnega varstva ter vlada bodo danes parafirali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač. Predvidoma še v tem tednu sledil podpis dogovora in obeh aneksov k področnima kolektivnima pogodbama, ki po ocenah 35.000 zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu prinaša višje plače.Pogajanja, ki so ...
03. 9. 2021

Pisno obveščanje zaposlenih o redni delovni uspešnosti

V zavodu javne uslužbence ocenjujemo (redna delovna uspešnost) dvakrat letno. V letu 2020 smo jih ocenjevali od 7.-12. meseca in takrat vsakemu delavcu izdali tudi obvestilo, ki ga je delavec podpisal. Uporabili smo »Letno obvestilo o ocenjevanju JU za določitev dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2021

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, Uradni list RS, št. 106/21

Pravice in obveznosti javnih uslužbencev glede omejitev in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril za javne uslužbence so bile do 16. novembra 2020 urejene v Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158 ...
Samo za aktivne naročnike
02. 6. 2021

Obvestilo o osveženih verzijah aplikacij za izračun redne delovne uspešnosti

26. 1. 2020Osvežene so tabele za mesečni obračun redne delovne uspešnosti za leto 2021Spremembe glede na predhodno verzijoZaporedne številke javnih uslužbencev se avtomatično prenašajo.Zaporedne številka javnega uslužbenca se uporabi pri kreiranju letnega obvestila.Zneski na letnem obvestilu so zaokroženi, tako da je njihova vsota enaka dejansko ...
27. 5. 2021

Plačni sistem v javnem sektorju – pojasnila s poudarkom na dodatkih

Plačni sistem v javnem sektorju ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS kot temeljni zakon, na njegovi podlagi je bilo sprejetih več podzakonskih predpisov (uredb in pravilnikov), sklenjena je bila tudi Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS, pri določanju plač pa je treba upoštevati tudi tarifne dele kolektivnih ...
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2021

Minimalna plača v javnem sektorju – kaj je treba upoštevati pri obračunu in izplačilu plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja?

Ureditev minimalne plače v Zakonu o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) Minimalno plačo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o Zakon o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki določa, da ima delavec, ki ...
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2021

Ministrstvo za javno upravo mora vladi posredovati izhodišča za prenovo plačnega sistema

Vlada je ministrstvu za javno upravo (MJU) naložila, da najpozneje do 5. februarja pripravi in vladi v obravnavo posreduje predlog izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja. Hkrati pa je določila izhodišča za pogajanja s sindikati glede dneva za izplačilo plač ter odprave varčevalnih ukrepov.
02. 12. 2020

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki velja od 28. novembra 2020, spreminja 1. člen do sedaj veljavne uredbe tako, da določa naslednje:   uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za ...
Samo za aktivne naročnike