Plačni sistem v javnem sektorju

02. 12. 2020

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki velja od 28. novembra 2020, spreminja 1. člen do sedaj veljavne uredbe tako, da določa naslednje:   uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za ...
Samo za aktivne naročnike
30. 11. 2020

Uredba o spremembi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

V Uredbi o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10) se v 3. členu v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kot notranja organizacijska enota se štejeta tudi izmena in tim zdravstvene nege, kadar je za vodenje izmene oziroma ...
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2020

Razglasitev epidemije in dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS

V Uradnem listu RS, št. 146/20, je bil 18.10.2020 objavljen Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je bila od vključno 19.10.2020 za 30 dni razglašena epidemija. To pomeni, da je ponovno izpolnjen eden od pogojev za izplačilo dodatka ...
Samo za aktivne naročnike
22. 9. 2020

S 1. 9. 2020 zadnji dvig plač za zaposlene, ki so po sporazumu upravičenci do povišanja treh plačnih razredov

S 1. 9. 2020 se izvede še zadnji dvig plač, ki je bil decembra 2018 dogovorjen s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ. Zaposleni, ki so upravičeni do treh plačnih razredov povišanja, bodo tako tretji, zadnji plačni razred povišanja, pridobili s 1. 9. 2020 (torej oktobra ob izplačilu septembrske ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2020

Redna delovna uspešnost v javnem sektorju

Na MJU so zbrali vprašanja in odgovore, ki se glede nagrajevanja redne delovne uspešnosti v javnem sektorju pojavljajo najpogosteje.
31. 8. 2020

Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače v državnih organih in občinah

Skladno s 1. točko prvega odstavka 203. člena ZJU so z dnem, ko se je ZJU začel uporabljati (to je z 28. junijem 2003) prenehale veljati naslednje določbe Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93 ...
Samo za aktivne naročnike
07. 7. 2020

Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2020

Ponovna uvedba izplačila redne delovne uspešnosti v letu 2020
Samo za aktivne naročnike
28. 5. 2020

Nadomestila plač v času epidemije v javnem sektorju po zakonu o interventnih ukrepih

V Sloveniji je bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20) 12. marca 2020 razglašena epidemija, zaradi česar so bili sprejeti različni ukrepi, od zaprtja šol in vrtcev do omejitve javnega prometa in gibanja ter ...
Samo za aktivne naročnike
26. 5. 2020

Pravica do napredovanja javnega uslužbenca po izpolnjenem triletnem napredovalnem obdobju

Ali lahko učitelj, ki se je v šoli zaposlil sredi maja 2017 in ima 3 ocene delovne uspešnosti, napreduje s 1. 4. 2020 ali napreduje šele s 1. 4. 2021 (saj še nima izpolnjenega triletnega napredovalnega obdobja po ZSPJS)?
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2020

Dodatki kot del plače v javnem sektorju

Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času so skupina dodatkov, ki se jih v javnem sektorju izplačuje v največjem obsegu v dejavnostih, kjer se delo opravlja nepretrgoma, vse dni v letu, npr. zdravstvo, sociala, policija, zapori, v manjšem obsegu pa se ...