Plačni sistem v javnem sektorju

11. 5. 2022

Veljavna plačna lestvica v javnem sektorju

Vrednosti plačnih razredov v bruto in neto zneskih, upoštevaje spremenjeno dohodninsko zakonodajoPlača javnih uslužbencev je sestavljena iz osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost. Osnovna plača javnega uslužbenca je določena z vrednostjo plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec. Vrednosti plačnih razredov so določeni v plačni ...
Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2022

Dodatki direktorjem v javnem sektorju

Avtor: Tanja Bohl
Ali se lahko obračuna dodatek za delo v nedeljo (v skladu z ZSPJS) direktorju višje strokovne šole (saj ni zaposlen po kolektivni temveč po individualni pogodbi); ki je v nedeljo odpotoval na službeno pot in je trajala nato do srede?Javnim uslužbencem na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o ...
17. 3. 2022

Pojasnilo glede rokov za ocenjevanje, preverjanje pogojev in napredovanje v višji plačni razred in v višji uradniški naziv

Glede na to, da se pojavljajo vprašanja glede preverjanja pogojev za napredovanje, je treba opozoriti na roke najprej za ocenjevanje, nato pa na roke za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje.Roki so, skladno z uredbama, naslednji:Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08 ...
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2022

Sodišče je ponovno pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu, da so plače v javnem sektorju javne

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IV U 208/2021 z 9.3.2022 pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu (IP), da mora SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE mediju poleg podatkov o delovnih mestih in bruto izplačilih za obdobje od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, posredovati tudi podatke o imenih in priimkih ...
05. 1. 2022

Izdan je Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport ...
Samo za aktivne naročnike
25. 11. 2021

Ponovno preverjanje pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred v novembru

Po spremembi zakonodaje moramo v novembru preveriti pogoje za napredovanje v plačne razrede in nas zanima, na kaj moramo biti pozorni.
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2021

Sindikati in vlada danes parafirajo dogovor o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu

Reprezentativna sindikata zdravstva in socialnega varstva ter vlada bodo danes parafirali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač. Predvidoma še v tem tednu sledil podpis dogovora in obeh aneksov k področnima kolektivnima pogodbama, ki po ocenah 35.000 zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu prinaša višje plače.Pogajanja, ki so ...
03. 9. 2021

Pisno obveščanje zaposlenih o redni delovni uspešnosti

V zavodu javne uslužbence ocenjujemo (redna delovna uspešnost) dvakrat letno. V letu 2020 smo jih ocenjevali od 7.-12. meseca in takrat vsakemu delavcu izdali tudi obvestilo, ki ga je delavec podpisal. Uporabili smo »Letno obvestilo o ocenjevanju JU za določitev dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2021

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, Uradni list RS, št. 106/21

Pravice in obveznosti javnih uslužbencev glede omejitev in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril za javne uslužbence so bile do 16. novembra 2020 urejene v Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158 ...
Samo za aktivne naročnike
02. 6. 2021

Obvestilo o osveženih verzijah aplikacij za izračun redne delovne uspešnosti

26. 1. 2020Osvežene so tabele za mesečni obračun redne delovne uspešnosti za leto 2021Spremembe glede na predhodno verzijoZaporedne številke javnih uslužbencev se avtomatično prenašajo.Zaporedne številka javnega uslužbenca se uporabi pri kreiranju letnega obvestila.Zneski na letnem obvestilu so zaokroženi, tako da je njihova vsota enaka dejansko ...
1 2 3 4 5 6