Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca v javnem sektorju

06. 7. 2020

Regres za prehrano

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju se višina regresa za prehrano med delom za javne uslužbence vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je posredoval podatek, da je količnik ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 5. 2020

Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja - bolniške odsotnosti zaposlenih

25. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19 (Uradni list št. 34/2020 z dne 24. 03. 2020; v nadaljevanju: Odlok), ki ga je sprejela Vlada RS in velja do preklica, ki bo prav tako objavljen v ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20) je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb, ki velja od 24. aprila ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2020

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije covid -19

Za zajezitev in obvladovanje epidemije je bil med drugimi ukrepi sprejet tudi Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2020, v nadaljevanju: Odlok), s katerim se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov na celotnem območju države. Navedeno dejstvo, da v Republiki ...
Samo za aktivne naročnike
24. 2. 2020

Določanje števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti

Pri določanju števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in občinah je v letu 2020 treba upoštevati spremembo Zakona o delavcih v državnih organih, in sicer glede kriterija za določanje števila dni letnega dopusta za otroke do 15 let starosti in glede invalidov ter otrok, ki potrebujejo posebno ...
Samo za aktivne naročnike
17. 2. 2020

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč po novem

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč je bil v preteklosti na nekaterih področjih nedorečen. Z dogovorom o ureditvi položaja med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture se je položaj izboljšal, a nekatera odprta vprašanja še ostajajo ...
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2020

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje

Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka ...
Samo za aktivne naročnike
13. 1. 2020

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2019 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega ...
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2019

Sorazmerni del letnega dopusta – pojasnila

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja (159. člen ZDR-1). Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta.    V primeru, da delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu v skladu z določbo prvega odstavka 161. člena ZDR-1 pripada sorazmerni del letnega dopusta ...
Samo za aktivne naročnike
06. 8. 2018

Alternativno reševanje sporov

Alternativno reševanje sporov je način nesodnega reševanja sporov, ki se lahko izvede v različnih oblikah oziroma postopkih. Najbolj poznani so arbitraža, mediacija, konciliacija. Izvensodno odločanje naj bi bilo cenejše, hitrejše in bi razrešilo spor med strankama na zaupen način in omogočilo nadaljnje sodelovanje; vplivalo pa naj bi tudi na manjše ...