Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca v javnem sektorju

14. 9. 2022

Supervolilno leto za zavezance za prijavo premoženjskega stanja posebno živahno

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) letos zaradi pomladanskih državnozborskih volitev beleži večje število prijav na področju premoženjskega stanja, po katerih so stari in novi zavezanci Komisiji poročali bodisi ob nastopu opravljanja funkcije, ob njenem prenehanju ali zgolj spremembi. Večje število prijav pričakujemo tudi v prihajajočem jesenskem volilnem času, ko se ...
01. 8. 2022

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 103/2022

V Uradnem listu RS, št. 103/2022, je bil objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki določa višino skupne pokojninske premije po premijskih razredih z veljavnostjo od 1. januarja 2022. Skupna pokojninska premija je sestavljena iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ...
Samo za aktivne naročnike
11. 5. 2022

Posebnosti glede koriščenja letnega dopusta v javnem sektorju v letu 2022

Osnovna pravila glede koriščenja oziroma izrabe letnega dopusta tudi za zaposlene v javnem sektorju ureja ZDR- 1 in sicer v 162. členu. Pravila so naslednja:Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna (prvi odstavek 162. člena). To pravilo pomeni ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2021

Regres za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje

Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Re-publiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka ...
Samo za aktivne naročnike
18. 11. 2020

Spremembe ureditve glede omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bil dne 2. 11. 2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK-C), ki med ostalim prinaša novosti tudi na področju omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. ZIntPK-C uvaja poenotenje na ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja - bolniške odsotnosti zaposlenih

25. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19 (Uradni list št. 34/2020 z dne 24. 03. 2020; v nadaljevanju: Odlok), ki ga je sprejela Vlada RS in velja do preklica, ki bo prav tako objavljen v ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20) je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb, ki velja od 24. aprila ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2020

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije covid -19

Za zajezitev in obvladovanje epidemije je bil med drugimi ukrepi sprejet tudi Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2020, v nadaljevanju: Odlok), s katerim se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov na celotnem območju države. Navedeno dejstvo, da v Republiki ...
Samo za aktivne naročnike
24. 2. 2020

Določanje števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti

Pri določanju števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in občinah je v letu 2020 treba upoštevati spremembo Zakona o delavcih v državnih organih, in sicer glede kriterija za določanje števila dni letnega dopusta za otroke do 15 let starosti in glede invalidov ter otrok, ki potrebujejo posebno ...
Samo za aktivne naročnike
17. 2. 2020

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč po novem

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč je bil v preteklosti na nekaterih področjih nedorečen. Z dogovorom o ureditvi položaja med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture se je položaj izboljšal, a nekatera odprta vprašanja še ostajajo ...
Samo za aktivne naročnike