Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju

07. 11. 2019

Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju

V javnem sektorju, kot ga določata ZJU v 1. členu in ZSPJS v 2. členu, opravlja inšpekcijski nadzor več inšpekcij, in sicer: nadzor nad izvajanjem ZJU opravlja inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, ki sicer v celotnem javnem sektorju nadzira izvajanje 1. do 21. člena ZJU in predpisov, sprejetih na podlagi ...
19. 9. 2018

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in inšpekcija za plače v javnem sektorju

ZJU v poglavju »NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA« torej ureja nadzor, in sicer določa, da nad izvajanjem ZJU opravljajo inšpektorji za sistem javnih uslužbencev. ZSPJS v poglavju »NADZOR« ureja nadzor in določa, da nadzor nad izvajanjem sistema plač, določenega z ZSPJS, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi ...