Ukrepi inšpektorjev za delo

13. 4. 2022 | Avtor: Roman Pečnik

Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor za delo pravico in dolžnost z individualno odločbo zavezancu oziroma delodajalcu odrediti zagotovitev izvajanja določb zakonov oziroma izpolnitev svojih obveznosti, ki jih ima kot delodajalec.

Če inšpektor pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost, da:

 • odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • izvede postopke v skladu z Zakonom o prekrških,
 • poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • odredi druge ukrepe oziroma opravi dejanja, za katera je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.

Delodajalec mora izvesti oziroma opustiti dejanja, kakor je določil inšpektor za delo s svojo odločbo. Zakon delodajalcu nalaga tudi obveznost povratnega poročanja Inšpektoratu za delo.

Inšpektor za delo lahko z odločbo prepove zavezancu opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi:

 • da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in ustreznega delovnega okolja in delovnega procesa ter njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v delovnem procesu;
 • da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost za nezgodo delavcev;
 • da delodajalec delavcev ni usposobil za varno in zdravo delo;
 • da mu je zavezanec ali odgovorna oseba zavezanca onemogočila inšpekcijski pregled;
 • da je bil pri zavezancu v obdobju preteklih 12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen prekršek, da ni izplačal plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu, kot to določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Inšpektor za delo mora z odločbo prepovedati opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi:

 • neposredno nevarnost za življenje delavcev;
 • da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez državljanstva v nasprotju s predpisi, ki urejajo zaposlovanje tujcev;
 • da je delodajalec ali uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in trg dela, posredovani delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost posredovanja dela delavcev uporabniku, omogočil delo delavcu v nasprotju s predpisi, ki urejajo trg dela;
 • zaposlitev na črno, če posebni predpisi določajo pristojnost inšpekciji za delo;
 • delo otrok, mlajših od 15 let, v nasprotju s predpisi, ki urejajo delo otrok;
 • opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Kadar inšpektor ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja, v odločbi hkrati odredi, da mora zavezanec osebi, na katero se prepoved nanaša, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v roku treh delovnih dni po tem, ko inšpektor vroči odločbo, v kateri ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava. Oseba, na katero se nanaša prepoved, sklene pogodbo o zaposlitvi najkasneje tri delovne dni po prejemu pisne pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec oziroma zavezanec pa ni dolžan delavcu vročiti kakršne koli pogodbe, ampak mora biti ta pogodba pisna in ustrezna ugotovljenemu dejanskemu stanju, kot izhaja iz odločbe, upoštevaje plačilo za delo vsaj v višini, kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo zavezanca ter obveznosti plačila davkov in prispevkov. Če delodajalec delavcu pogodbe ne vroči ali pa ji vroči neustrezno pogodbo, lahko zahteva sodno varstvo v roku 30 dni od poteka roka za vročitev pogodbe oziroma v roku 30 dni od vročitve neustrezne pogodbe.

Na obisk inšpektorja za delo morate biti pripravljeni v vsakem trenutku, zato je nujno, da imate kadrovsko administracijo in postopke v celoti usklajene s številnimi zakonodajnimi zahtevami.

Inšpektorji za delo še vedno vsako leto ugotavljajo, da so v praksi najpogostejše kršitve predvsem na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, glede sklepanja pogodb, vodenja evidenc delovnega časa in zaposlovanja na črno.

Da bi se izognili skrbem, ali vaše podjetje/organizacija posluje v skladu z zakonodajo, da boste pripravljeni na morebitni obisk inšpektorja za delo ter s tem prihranili kar nekaj denarja, smo za vas pripravili praktični seminar:

Inšpektor za delo - Zlata pravila za pripravo na obisk inšpektorja za delo ali VZD

Datum: 18. maj 2022 od 9.00 do 13.00 ure

Izkoristite konkretne rešitve in praktične napotke, ki vam jih bo predstavila strokovnjakinja Andreja Samec Koderman, ki že več kot 20 let v organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo pomaga vzpostaviti.

Nazaj