Inšpekcijski nadzor in zakonodaja

19. 9. 2018

Strokovna pomoč

Inšpektorat za delo je pristojen tudi za nudenje strokovne pomoči delavcem in delodajalcem. Splošno dolžnost nudenja strokovne pomoči določa ZID-1 v 4. členu, kjer je predpisano, da inšpektorat daje delodajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2018

Sankcije za kršitve določb Zakona o inšpekciji dela in Zakona o inšpekcijskem nadzoru

V ZID-1 so določene globe za kršitev njegovih določb, in sicer v 24., 25. in 26. členu. 24. člen: Z globo od 4500 do 20.000 evrov se kaznuje za prekršek zavezanca – pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če: ne ravna v skladu z odločbo ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2018

Inšpektorat za delo kot prekrškovni organ

Inšpektorat RS za delo je poleg svoje temeljne naloge, tj. izvajanja inšpekcijskega nadzora na svojem delovnem področju, tudi prekrškovni organ. To pomeni, da inšpektorji za delo, ki opravljajo redne naloge inšpekcijskega nadzora v primeru ugotovljenih prekrškov, hkrati vodijo tudi postopek o prekršku. Inšpektorji tako ne samo odkrivajo prekrške, temveč lahko ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2018

Pristojnosti inšpektorjev za delo

Pristojnosti oziroma pooblastila inšpektorjev za delo so precej obsežna in jim omogočajo precej hitro uveljavitev njihovih odločitev. Pri pregledu posameznega delodajalca lahko inšpektor za delo opravi naslednja dejanja: pregleda prostore, objekte, stroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2018

Postopek, po katerem deluje Inšpektorat za delo

Inšpektorji za delo delujejo v skladu s postopkom, ki je določen v ZID-1 oziroma v temeljnem zakonu, ki ureja vse inšpekcije, to je v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Poleg tega morajo inšpektorji za delo na podlagi 3. člena ZID-1 voditi postopek oziroma delovati tudi v skladu z Zakonom o splošnem ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2018

Veljavna ureditev in spremembe 2017 - primerjava

Prvega aprila 2014 je začel veljati novi Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/2014, v nadaljevanju ZID-1), s katerim je bil med drugim uveden nov institut »strokovnega pomočnika«, ki bo inšpektorje razbremenil administrativnih nalog. Zakon prav tako zaostruje kaznovalno politiko za prekrške, saj lahko inšpektorji zdaj izrekajo ...
Samo za aktivne naročnike
12. 9. 2018

Kje pričakujemo delovnega inšpektorja?

Povzetek poročila inšpekcije za delo