Delovnopravni vidik napotitve delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitve

15. 12. 2020

Napotitev delavcev na delo v države, za katere velja evropski pravni red

Predpisi Evropske unije Pogodba o Evropski uniji, temeljni akt Evropske unije (EU), podjetjem ali samozaposlenim posameznikom, ki imajo sedež v eni državi članici EU in izpolnjujejo pogoje za opravljanje posamezne dejavnosti v tisti državi ter želijo trajno in neprekinjeno opravljati gospodarsko dejavnost v drugi državi članici EU, daje pravico do ...
Samo za aktivne naročnike
15. 12. 2020

Določitev zakonodaje, ki se uporablja za delavce, ki za slovenskega delodajalca opravljajo delo v drugih državah članicah Evropske unije

Pogodba o delovanju Evropske unije kot enega izmed štirih temeljev notranjega trga Evropske unije (EU) določa tudi prost pretok storitev, kar podjetjem s sedežem v eni izmed držav članic EU omogoča izvajanje storitev v drugi državi članici EU brez posebnih omejitev ter s tem pravico, da z namenom opravljanja dela ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino

Kot izhaja iz določb ZDR-1, je potrebno vse delavce, ki se v skladu z navodili njihovega delodajalca, za njegov račun in plačilo napotijo na opravljanje začasnega dela v tujino šteti za napotene delavce, ne glede na podlago za njihovo zavarovanje, saj sta tako delavec, začasno napoten na delo v tujino ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 10. 2020

Pojasnilo 13. člena Uredbe (ES) št. 883/2004

Zakonodaja, ki se uporablja za delavce, ki pogosto ali celo običajno opravljajo dejavnosti servisiranja in montaže v okviru dejavnosti svojega delodajalca, načelno določa na podlagi 13. člena Uredbe (ES) št. 883/2004.
29. 10. 2020

Vodenje osebnih map zaposlenih

Pri vodenju osebnih map (kadrovskih evidenc) je potrebno poznavanje predvsem naslednjih treh zakonov: Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o delovnih razmerjih.1 Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/2006) določa katere ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino in plačilo za delo v tujini

Napotitev na delo v tujino Napoteni delavec je oseba, ki je zaposlena na območju ene države, v kateri ima sedež njen delodajalec, ki ga delodajalec na podlagi pogodbe o zaposlitvi napoti na ozemlje druge države, da tam na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravi določeno delo. Osnovna delovnopravna pravila za napotitev ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Napotitev delavcev na delo v tretje države

Delodajalci, ki nameravajo čezmejno izvajati storitev v tretji državi, so dolžni pri pristojnih organih predmetne države oziroma njihovem diplomatsko-konzularnem predstavništvu pridobiti informacije in spoštovati obveznosti iz tega naslova, zlasti v povezavi s pridobitvijo delovnih dovoljenj ter dovoljenj za prebivanje. Republika Slovenija ima z nekaterimi tretjimi državami, med katere sodijo tudi ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

Dne 27. februarja 2017 je bil v Uradnem listu RS št. 10/17 objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS).  Zakon ureja čezmejno izvajanje storitev delodajalcev z napotitvijo delavcev na delo in čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih oseb, in sicer iz Slovenije v druge države članice EU ter iz drugih držav ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Delovnopravni vidik napotitve delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitve

Splošno Skladno z 208. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.*, 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) lahko delodajalec začasno napoti delavca na delo v drugo državo v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2020

Pogodba o delu na daljavo z delavcem rezidentom Avstrije

Z delavcem, ki je rezident Avstrije smo sklenili pogodbo o delu na daljavo. V pogodbi o delu na daljavo je navedena bruto plača. Dela iz Avstrije, pridobili smo KIDO 5 obrazec. Dobili smo še potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje A1, kjer je navedeno, da je delavec prispevke dolžan plačevati v ...
Samo za aktivne naročnike