Delovnopravni vidik napotitve delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitve

11. 11. 2020

Razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino

Kot izhaja iz določb ZDR-1, je potrebno vse delavce, ki se v skladu z navodili njihovega delodajalca, za njegov račun in plačilo napotijo na opravljanje začasnega dela v tujino šteti za napotene delavce, ne glede na podlago za njihovo zavarovanje, saj sta tako delavec, začasno napoten na delo v tujino ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 10. 2020

Pojasnilo 13. člena Uredbe (ES) št. 883/2004

Zakonodaja, ki se uporablja za delavce, ki pogosto ali celo običajno opravljajo dejavnosti servisiranja in montaže v okviru dejavnosti svojega delodajalca, načelno določa na podlagi 13. člena Uredbe (ES) št. 883/2004.
29. 10. 2020

Delovni čas s poudarkom na aktualnejših vprašanjih iz prakse

Uvodoma Delovni čas je ena pomembnejših sestavin pogodbe o zaposlitvi, seveda pa tudi elementov oz. vidikov delovnega razmerja nasploh, tako za delodajalca kot tudi delavca. Delovni čas namreč opredeljuje obdobje, v katerem je delavec na voljo delodajalcu in opravlja delo, posredno pa torej opredeljuje tudi delavčev prosti čas. Od nekdaj ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Vodenje osebnih map zaposlenih

Pri vodenju osebnih map (kadrovskih evidenc) je potrebno poznavanje predvsem naslednjih treh zakonov: Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o delovnih razmerjih.1 Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/2006) določa katere ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Določitev zakonodaje, ki se uporablja za delavce, ki za slovenskega delodajalca opravljajo delo v drugih državah članicah Evropske unije

Pogodba o delovanju Evropske unije kot enega izmed štirih temeljev notranjega trga Evropske unije (EU) določa tudi prost pretok storitev, kar podjetjem s sedežem v eni izmed držav članic EU omogoča izvajanje storitev v drugi državi članici EU brez posebnih omejitev ter s tem pravico, da z namenom opravljanja dela ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino in plačilo za delo v tujini

Napotitev na delo v tujino Napoteni delavec je oseba, ki je zaposlena na območju ene države, v kateri ima sedež njen delodajalec, ki ga delodajalec na podlagi pogodbe o zaposlitvi napoti na ozemlje druge države, da tam na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravi določeno delo. Osnovna delovnopravna pravila za napotitev ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Napotitev delavcev na delo v tretje države

Delodajalci, ki nameravajo čezmejno izvajati storitev v tretji državi, so dolžni pri pristojnih organih predmetne države oziroma njihovem diplomatsko-konzularnem predstavništvu pridobiti informacije in spoštovati obveznosti iz tega naslova, zlasti v povezavi s pridobitvijo delovnih dovoljenj ter dovoljenj za prebivanje. Republika Slovenija ima z nekaterimi tretjimi državami, med katere sodijo tudi ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

Dne 27. februarja 2017 je bil v Uradnem listu RS št. 10/17 objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS).  Zakon ureja čezmejno izvajanje storitev delodajalcev z napotitvijo delavcev na delo in čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih oseb, in sicer iz Slovenije v druge države članice EU ter iz drugih držav ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Napotitev delavcev na delo v države, za katere velja evropski pravni red

Predpisi Evropske unije Pogodba o Evropski uniji, temeljni akt Evropske unije (EU), podjetjem ali samozaposlenim posameznikom, ki imajo sedež v eni državi članici EU in izpolnjujejo pogoje za opravljanje posamezne dejavnosti v tisti državi ter želijo trajno in neprekinjeno opravljati gospodarsko dejavnost v drugi državi članici EU, daje pravico do ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Delovnopravni vidik napotitve delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitve

Splošno Skladno z 208. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.*, 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) lahko delodajalec začasno napoti delavca na delo v drugo državo v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti ...
Samo za aktivne naročnike