Povračila stroškov v zvezi z delom

18. 7. 2021

Arhiviranje potnih nalogov

Dokumentacijo v zvezi s potnimi stroški se mora v papirni oziroma elektronski obliki hraniti do poteka absolutnega zastaralnega roka pravice do izterjave davka, na katerega se nanaša, to je deset let (32. in 126. člen ZDavP-2). Dokumentacijo se lahko hrani v elektronski obliki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:podatki, vsebovani ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 7. 2021

Potni nalog in obračun potnih stroškov

Pred pričetkom službenega potovanja mora napoteni delavec imeti pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim mu delodajalec odredi pot, po zaključenem potovanju pa je treba izpolniti še obračunski del potnega naloga.Vsebina, ki jo mora potni nalog vsebovati, ni nikjer točno določena, vendar je priporočljivo, da potni nalog vsebuje čim več ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2021

Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov

Najpogostejše napake pri izpolnjevanju potnih nalogov:ni zaporednih številk potnega naloga, iz česar izhaja sum o nerednem pisanju oziroma pisanju za nazaj,ni popolnega naslova prebivališča, naveden je le kraj ali pa sploh ni naveden (prebivališče mora biti navedeno v celoti, ulica, hišna številka, kraj),vsi nalogi so napisani z ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 7. 2021

Obračun potnih stroškov

Pri povračilih potnih stroškov je treba v zvezi z višino teh stroškov upoštevati delovnopravni in davčni vidik.
Samo za aktivne naročnike
07. 7. 2021

Sprememba davčne obravnave povračila stroškov prevoza na delo in z dela

V Uradnem listu RS št. 104/21 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki je pričela veljati 2. 7. 2021.
03. 5. 2021

Podaljšana veljavnost terminskih vozovnic za potniški promet

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerega se od 1. februarja 2021 pouk izvaja po različnih modelih izobraževanja.Minister Vrtovec je v skladu s tem podpisal sklep, na podlagi katerega se podaljša veljavnost enotnih ...
24. 3. 2021

Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo pripadalo denarno nadomestilo

DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta ...
12. 2. 2021

Nadomestilo plače v breme ZZZS v času začasne zadržanosti od dela delavca za leto 2020 in 2021 in kratkotrajna odsotnost po PKP8

Avtor: Tanja Bohl
Breme nadomestila plače v času začasne zadržanosti delavca zaradi bolezni si, odvisno od razloga zadržanosti, delita delodajalec in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela imajo v skladu z 28. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju[1] osebe ...
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2020

Novi razlog zadržanosti - ''14-sobivanje'' (ZIUOPDVE)

Z ZIUOPDVE so bile med drugim tudi začasno dopolnjene (z 98. členom) določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za navedeni čas.V Uradnem listu RS št. 175/2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ...
09. 7. 2019

Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18) objavljajo novoV I Š I N O N A J ...