Delovni čas

13. 10. 2020

Razporeditev delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) omogoča delodajalcem ureditev bodisi enakomerno razporejenega bodisi neenakomerno razporejenega delovnega časa. Bistvo slednjega je, da delavec v določenem obdobju opravi več dela, naslednjem pa manj, pri čemer se mora delovni čas v referenčnem obdobju v povprečju izravnati. Referenčno obdobje je na podlagi ZDR-1 6 mesecev ...
Samo za aktivne naročnike
29. 9. 2020

Odmor med delovnim časom

Avtor: Tanja Bohl
Definicija delovnega časa je opredeljena v 142. členu Zakona o delovnih razmerjih,[1] kjer je določeno, da je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Po definiciji delovnega ...
Samo za aktivne naročnike
17. 1. 2020

Nočno delo

Nočno delo obravnava ZDR-1 v členih od 150 do 153. Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. uro. in 6. uro naslednjega dne. Če je določena nočna izmena, se šteje za nočno delo 8 nepretrganih ur v času med 22. uro in 7. uro naslednjega dne. Delodajalec ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 8. 2019

Pravica do odmora in deljenje odmora

Avtor: Tanja Bohl
Pri vprašanju razdelitve odmora je treba slediti namenu pravice do odmora – regeneracija delavca in obnovitev njegovih psihofizičnih sposobnosti za delo.S tem pa se zagotavljata tudi varnost in zdravje pri delu. Iz sodne prakse, in sicer iz sodbe Vrhovnega sodišča IV Ips 87/2009 z dne 8. 7. 2010, namreč ...
27. 5. 2019

Sodišče EU: Članice morajo delodajalce zavezati k evidentiranju delovnega časa

Članice EU morajo delodajalce zavezati, da zaradi zagotovitve polnega učinka pravic iz direktive EU o delovnem času in iz listine EU o temeljnih pravicah vzpostavijo sistem za evidentiranje dnevnega delovnega časa.
20. 5. 2019

Neenakomerno razporejen delovni čas - nadure po koncu referenčnega obdobja

Odločitev: Sklep Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 159/2018 z dne 20. 11. 2018 JEDRO ODLOČITVE: »Razlikovati je treba med pojmom izravnave ur znotraj referenčnega obdobja in kompenzacijo nadur iz prejšnjega referenčnega obdobja s prostimi urami/dnevi v tekočem referenčnem obdobju. Viški ur, ki so v preteklem referenčnem obdobju presegli ...
Samo za aktivne naročnike
27. 11. 2018

Letni razpored delovnega časa

Do konca koledarskega leta
26. 9. 2018

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Poleg tedenske delovne obveznosti delodajalec in delavec opredelita v pogodbi o zaposlitvi tudi razporeditev delovnega časa in pogoje za začasno prerazporeditev delovnega časa.
16. 5. 2018

Urejanje, razporejanje in evidentiranje delovnega časa

Temeljni zakon, ki ureja delovni čas, je ZDR-1, določbe glede delovnega časa pa vsebujejo tudi področni zakoni, podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe. Tako na primer Zakon o vladi1 daje Vladi RS pooblastilo, da ureja delovni čas v državni upravi. Upoštevaje navedeno mora torej vsak delodajalec v javnem sektorju preveriti ...
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2015

Odmori in počitki

Delavci imajo pravico do odmora med delovnim časom, do dnevnega počitka, to je počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma, in do tedenskega počitka. Navedeno je urejeno v ZDR-1 v členih od 154 do 158. V zakonu je navedeno tudi, da sta pravica do dnevnega in tedenskega počitka lahko nekoliko drugače ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike