Sprejeta je Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, ki omogoča ocenjevanje javnih uslužbencev, ki zaradi epidemije dlje časa niso delali

29. 3. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

V Uradnem listu RS, št. 43/21, je bila objavljena Uredba o ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19. Uredba velja naslednji dan po objavi, kar pomeni, da velja od 26. marca 2021. V nadaljevanju smo pripravili pojasnila.

Navedena uredba določa izjemo glede ocenjevanja javnih uslužbencev za leto 2020, in sicer določa, da se ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) postopek ocenjevanja za leto 2020 izvede tudi za javne uslužbence, ki so bili v letu 2020 začasno zadržani od dela več kot šest mesecev zaradi:

 • odrejene karantene,
 • višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami,
 • zaradi odrejenega čakanja na delo ali
 • zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Veljavna Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) v prvem in drugem odstavku 4. člena določa, da se javne uslužbence, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, oceni enkrat letno. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe. Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede najkasneje do 15. marca. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v tretjem odstavku 4. člena določa tudi, da se pri postopku ocenjevanja ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev.

Skladno z veljavno uredbo je namreč pogoj za pridobitev ocene, da je javni uslužbenec v preteklem koledarskem letu opravljal delo najmanj šest mesecev, razen izjeme, ko se javni uslužbenec oceni, čeprav dela v preteklem koledarskem letu ni opravljal najmanj šest mesecev, in sicer v naslednjih primerih:

 • napotitev s strani delodajalca,
 • poškodba pri delu,
 • poklicna bolezen in
 • starševsko varstvo (porodniški dopust).

V letu 2020 pa so bili javni uslužbenci zadržani od dela tudi iz drugih razlogov, na katere je vplivala epidemija COVID-19 (zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2). Glede na to, da gre za posebne okoliščine in odsotnosti z dela, na katere javni uslužbenci niso mogli vplivati, je bila sprejeta uredba, ki ureja ocenjevanje samo za leto 2020 in ki določa še dodatne izjeme.

Skladno s 3. členom uredbe bo treba javne uslužbence, ki zaradi zgoraj navedenih odsotnosti niso bili ocenjeni do 15. marca, oceniti v 30 dneh od uveljavitve uredbe, torej do 25. aprila. Ocena javnega uslužbenca, pridobljena v skladu s to uredbo, se upošteva pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred tudi v letu 2021.

Javni uslužbenec, ki ne bo ocenjen v roku 30 dni po uveljavitvi uredbe, in javni uslužbenec, ki bo ocenjen, a se ne bo strinjal z oceno, bo lahko v osmih delovnih dneh od poteka roka za ocenitev oziroma od seznanitve z oceno zahteval, da se ga oceni oziroma zahteval preizkus ocene pred komisijo, kot to določa 17. a člen ZSPJS.

Uredba prav tako določa tudi rok za izdajo obvestil in predlogov aneksov h pogodbam o zaposlitvi. Tako je ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19 javnemu uslužbencu ob izpolnitvi pogojev za napredovanje v višji plačni razred treba posredovati pisno obvestilo in predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi najpozneje v 15 dneh po izteku roka za ocenitev, torej do 10. maja 2021.

POMEMBNO:

Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, Uradni list RS, št. 43/2021, ureja ocenjevanje javnih uslužbencev samo za leto 2020.

Uredba določa, da se ocenijo tudi javni uslužbenci, ki so bili začasno odsotni v letu 2020 več kot šest mesecev zaradi:

 • odrejene karantene,
 • višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami,
 • zaradi odrejenega čakanja na delo ali
 • zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Roki:

 • za ocenitev 30 dni od uveljavitve uredbe, torej od 26. marca 2021,
 • za obvestilo in predlog aneks h pogodbi o zaposlitvi 15 dni po poteku 30. dnevnega roka za ocenitev,
 • za zahtevo za ocenitev 8 dni po poteku 30. dnevnega roka za ocenitev,
 • za zahtevo za preizkus ocene 8 dni od seznanitve z oceno.

Besedilo uredbe je na voljo TUKAJ.

Nazaj