Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

16. 7. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Dne 1. 7. 2021 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,1 ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 2. 7. 2021.

Novost te Uredbe je bila spremenjena davčna obravnava povračila potnih stroškov za prevoz na delo in z dela. Z Uredbo se je za delavce, ki niso imeli možnosti javnega prevoza ali pa je prvo postajališče od njihovega bivališča oddaljeno več kot en kilometer, neobdavčeno povračilo stroškov v obliki kilometrine omejilo na 0,13 EUR na kilometer.

Vlada RS pa je na dopisni seji ponovno sprejela nove spremembe glede davčne obravnave povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Izdana je bila nova Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,2 s katero se višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, ponovno določa 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Ključna novost nove Uredbe je, da se jasneje določa minimalna višina povračila stroška prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo, hkrati pa se poenostavlja določanje neobdavčene višine pri posameznem delavcu. Znesek stroška prevoza na delo in z dela se je po prejšnji spremembi Uredbe določal sorazmerno glede na dneve prisotnosti delavca na delu, pri čemer pa se s to spremembo Uredbe odpravlja določanje neobdavčene minimalne višine z upoštevanjem prisotnosti na delu v posameznem mesecu. Odpravlja se tudi določanje neobdavčenega dela v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz) ob predložitvi dokazila o nakupu te vozovnice.

V skladu s spremenjenim prvim odstavkom 3. člena Uredbe se določa osnovni znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, in sicer v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

V drugem odstavku 3. člena Uredbe pa je določeno, da če je znesek za posamezni mesec, določen po navedenem osnovnem pravilu iz prvega odstavka, za posameznega delojemalca nižji od 140 EUR, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 EUR. Ta znesek je določen za posamični mesec, pri čemer pa se znesek stroška prevoza na delo in z dela ne določa več sorazmerno glede na dneve prisotnosti delavca na delu. Pogoja, pod katerima se delavcu povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 EUR sta:

  • vsaj en dan prisotnosti na delu in

  • vsaj en kilometer oddaljenosti od kraja običajnega prebivališča delojemalca do delovnega mesta.

Če povzamemo, po novi Uredbi bodo torej povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 EUR neobdavčena. To pravila pa velja ne glede na to ali delavec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice, in sicer v vseh primerih pod pogojem, da je delavec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delavčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. V primeru, da pa bo znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 EUR, se znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Izpostavljamo, da se zgoraj navedene spremembe Uredbe upoštevaje končne določbe začnejo uporabljati:

  • za javne uslužbence, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021,3 za mesec julij 2021, torej za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec julij 2021. Za morebitna izplačila povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesece pred julijem 2021 pa se uporablja 3. člen Uredbe4, veljaven pred to zadnjo spremembo;

  • za vse ostale delavce (na katere se Dogovor ne nanaša) se spremenjeni 3. člen začne uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec september 2021, do takrat pa se uporablja Uredba5, veljavna pred to zadnjo spremembo.

Zgolj iz previdnosti opozarjamo, da Uredba ne določa pravic in obveznosti delodajalcev in delavcev v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela. Te pravice so določene v delovnopravnih predpisih, veljavnih kolektivnih pogodbah ali pa v pogodbi o zaposlitvi.


  1. Uradni list RS, št. 104-2223/2021 z dne 1.7.2021, v nadaljevanju: Uredba.↩︎

  2. Uradni list RS, št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021.↩︎

  3. Uradni list RS, št. 88/2021, v nadaljevanju: Dogovor.↩︎

  4. Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008, 63/2017, 71/2018, 104/2021.↩︎

  5. Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008, 63/2017, 71/2018, 104/2021.↩︎

Nazaj