Seznam vračil upravičenj na podlagi interventne zakonodaje v pristojnosti FURS – delodajalci

13. 9. 2021

Določba

Kriterij vračila

Predmet vračila; prejeta upravičenje, oprostitev plačila

Način vračila upravičenj

Prvi odstavek 99. člena ZIUZEOP

Izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oz. za leto 2020

21. in 28. člen ZIUZEOP

Na podlagi izjave delodajalca, da želi prejeta sredstva vrniti (eDavki) FURS izda odločbo o vračilu. Vrnitev prejetih sredstev in plačilo prispevkov skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva uveljavitve upravičenj.

Drugi odstavek 99. člena

ZIUZEOP

Neizpolnjevanje pogojev glede upada prihodkov

21. in 28. člen ZIUZEOP

Na podlagi izjave delodajalca, da želi prejeta sredstva vrniti (eDavki). FURS izda odločbo o vračilu. Vrnitev prejetih sredstev in plačilo prispevkov skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo v 30 dneh od vročitve odločbe.

Tretji odstavek 99. člena ZIUZEOP

V skladu z drugim odstavkom 28. člena ZIUZEOP – oprostitev prispevkov od nadomestila plače v max višini povprečne plače (oz. sorazmernega dela pri krajšem DČ)

21. in 28. člen ZIUZEOP

Na podlagi popravka REK (VD 1004) plačilo prispevkov v delu, ki presega znesek povprečne plače in vrnitev sredstev (razlika nad PP) ZRSZ

Tretji odstavek 99. člena ZIUZEOP

V skladu s prvim in petim odstavkom 33. člena - oprostitev prispevkov od nadomestila plače lahko koristijo le upravičeni delodajalci

33. člen ZIUZEOP

Na podlagi popravka REK (VD 1002) plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sedmi odstavek 18. člena ZIUOOPE

Izplačila dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020/2021 oziroma za leto 2020/2021

16.čl ZIUOOPE

Na podlagi izjave delodajalca (eDavki), da želi sredstva vrniti. FURS izda odločbo o vračilu.

Vrnitev prejetih sredstev v celoti skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva prejema subvencije.

76. člen ZIUOOPE

(delodajalci – zdravstvena dejavnost)

Delodajalec ne more uveljavljati ugodnosti po tem členu, če je uveljavljal ugodnosti iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP

21., 28. in 33. člen ZIUZEOP

Na podlagi izjave delodajalca (eDavki) vrnitev prejetih sredstev in plačilo oproščenih prispevkov

Prvi odstavek 89. člena ZIUPOPDVE in šesti odstavek 39. člena ZDUOP

Neizpolnjevanje pogoja glede upada prihodkov

Povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP ter ZDUOP.

Na podlagi izjave delodajalca (eDavki), da želi sredstva vrniti. FURS izda odločbo o vračilu.

47. člen ZDUOP

Izplačila dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih od 1.2.2021 dalje v letu 2021 oziroma za leto 2021

39. člen ZDUOP

Na podlagi izjave delodajalca (eDavki), da želi sredstva vrniti. FURS izda odločbo o vračilu.

Vrnitev prejetih sredstev skupaj z obrestmi v višini zakonskih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva prejema povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo.

Osmi odstavek 29. člena ZDUOP

Izplačila dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021

29. člen ZDUOP

Na podlagi izjave delodajalca (eDavki), da želi sredstva vrniti. FURS izda odločbo o vračilu.

Vrnitev prejetih sredstev v celoti skupaj z obrestmi v višini zakonskih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva prejema subvencija minimalne plače.

Nazaj