Vprašanja in odgovori

Višina regresa za prehrano

18. 10. 2019

Kakšna je višina regresa za prehrano direktorja v javnem zavodu?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Koriščenje dopusta po daljši bolniški odsotnosti

18. 10. 2019

Delavec je bil na bolniški od januarja 2017 do konca avgusta 2019. Koliko dopusta mu pripada oz. kako je s prenosom neizrabljenega dopusta za nazaj zaradi nezmožnosti izrabe? Ali lahko delavec koristi tudi dopust iz leta 2017, ker je bil na bolniški več kot 2 leti?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Razlaga 137. člena ZDR-1

27. 09. 2019

Kakšna je osnova za obračun nadomestil v primeru, ko delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal (bolniška odsotnost, plačana odsotnost z dela)? Prav tako nas zanima kakšna je osnova za nadomestilo plače za novo zaposlene delavce, ki so se prvič zaposlili pri nas?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Bolniška in koriščenje ur

27. 09. 2019

Ali je možno namesto že izdane bolniške koristiti višek ur?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Napotitev na seminar in ure prevoza

27. 09. 2019

Ali moramo delavcu, ki je na primer napoten na seminar v kraj izven sedeža podjetja priznati tudi ure ko je na poti?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Obračun ur letnega dopusta za zaposlenega

27. 09. 2019

Kako pravilno obračunati dopust za zaposlenega, ki je bil do 31. 7. zaposlen štiri ure pri enem delodajalcu in štiri ure pri drugem, s 1. 8. pa je zaposlil pri prvem za 8 ur?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Prevoz napotenega delavca

26. 08. 2019

Ali lahko zaposlencu, ki bo šel po napotenega delavca v Italijo izdamo potni nalog in obračunamo dnevnico?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Napoteni in ure med vikendom

26. 08. 2019

Kako je z urami med vikendom – če je zaposleni na službeni poti v tujini več kot en teden, npr. od ponedeljka do naslednjega četrtka. Se tudi te ure, ko dejansko ne dela, štejejo, jih je treba izplačati ali mu mora delodajalec omogočiti koriščenje ur?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Predavanja v tujini

26. 08. 2019

Stranka je trenutno brezposelna in bi želela izvesti vabljeno predavanje v tujini, ki ne bi bilo plačano, povrnili bi ji le potne stroške. Ti niso obdavčeni, kako torej formalno to urediti?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Finančna pomoč pri daljši bolniški odsotnosti

19. 08. 2019

Ali delavki, ki se je poškodovala na delu na službeni poti (prometna nesreča) in je v bolniški več kot tri mesece pripada s strani delodajalca kakšna finančna pomoč?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Krajši delovni čas - sprememba pogodbe

12. 07. 2019

Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen za polni delovni čas (trenutno ima suspenz pogodbe, zaradi zdravstvenih razlogov), sedaj je podal prošnjo za krajši delovni čas, 70 %.

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Delna invalidska upokojitev in regres

03. 06. 2019

Delavec je hkrati delno invalidsko upokojen in je pri delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas. Ali mu pripada sorazmerni del regresa ali celoten regres?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Dve delovni mesti - letni dopust

27. 05. 2019

Kako se izračuna letni dopust zaposlenemu, ki je zaposlen v isti ustanovi, na dveh delovnih mestih (50/50) in ima po zakonu na enem delovnem mestu več dni dopusta, kot na drugem (npr. 28/38), kako ga izrablja? Delo opravlja vsak dan v sorazmernem deležu 50/50 na obeh delovnih mestih.

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Izraba letnega dopusta v primeru daljše bolniške odsotnosti

20. 05. 2019

Kako je z izrabo letnega dopusta, ki je zaposlenemu ostal iz preteklega leta, glede na dejstvo, da je v bolniški od sredine januarja ter ne vemo, kdaj bo zaključena. Če se zaključi konec junija, ali lahko koriščenje dopusta prične takoj in nadaljuje s koriščenjem v juliju?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Zaposlitev in izpis iz kazenske evidence

15. 05. 2019

Ali morajo kandidati, ki se prijavijo na razpisano prosto delovno mesto v vzgoji in izobraževanju, priložiti izpis iz kazenske evidence?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Pravilna določitev tarifnega razreda

13. 05. 2019

Kako pravilno določiti tarifni razred delovnega mesta? V Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov je za določena delovna mesta zapisan drugačen tarifni razred kot v uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave, npr. v kolektivni pogodbi je za DM Pravnik VII/2, Kadrovik VII/2(II) določen TR VII/2, v uredbi pa VII/1. Kaj je pravilno? Na spletni strani MJU, kjer je e-katalog delovnih mest, je kot pravna osnova navedena kolektivna pogodba.

Dodatna zaposlitev

13. 05. 2019

Ali lahko zaposlimo javnega uslužbenca, ki je že zaposlen pri delodajalcu za 40 urni tedenski delovnik, še na drugo delovno mesto za npr. 10 ur tedensko?

Dodatek za delovno dobo

06. 05. 2019

Delavec je v javnem sektorju zaposlen za krajši delovni čas, 6 ur dnevno. Kakšen je odstotek za delovno dobo v tem primeru?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Jubilejna nagrada - zakonske zamudne obresti

10. 04. 2019

Kako je, če je jubilejna nagrada izplačana prepozno, ali se za nazaj obračunajo tudi obresti in, kako je z obračunom dohodnine?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe

05. 04. 2019

Delavec ima 12 let delovne dobe v zasebnem sektorju ter 28 let v javnem sektorju – šolstvo. Ali mu pripada jubilejna nagrada za 40 let v javnem sektorju?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Napredovanje v naziv

05. 04. 2019

Javni uslužbenec je 1. 5. 2016 napredoval v nazivu v Višji svetovalec III, nato je bil 1. 6. 2016 premeščen na zahtevnejšo delovno mesto v Višjega svetovalca II. Kdaj izpolnjuje pogoje za naslednje napredovanje v naziv?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Odškodnina za neizkoriščen letni dopust

03. 04. 2019

Kako se izračuna odškodnina za neizkoriščen letni dopust zaradi prenehanja delovnega razmerja oz. kako je ta prejemek obdavčen?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Jubilejna nagrada

21. 03. 2019

Javni uslužbenec, ki se je prvič zaposlil leta 1985, je bil od januarja 1992 dalje zaposlen pri delodajalcih v javnem sektorju. V septembru 2007 je dopolnil 20 let (skupne) delovne dobe, za kar mu je delodajalec (občina) izplačal jubilejno nagrado. Javni uslužbenec je še vedno zaposlen pri istem delodajalcu. Ali je javni uslužbenec upravičen tudi do jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe v javnem sektorju in če, kdaj bi mu moral delodajalec to pravico priznati? Kako se v konkretnem primeru šteje obdobje izpolnitve 10 let delovne dobe pri delodajalcu v javnem sektorju? Kako je z izplačilom jubilejne nagrade "za nazaj”?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Odmerjanje dodatnih dni rednega letnega dopusta glede na kriterij vodstvene funkcije

13. 03. 2019

Ali se z nastopom dela na drugem delovnem mestu med letom, ki ni vodstvena funkcija, dodatni dnevi za opravljanje vodstvene funkcije odvzamejo (2 dni)? (V obratni smeri – torej, ko nekdo nastopi funkcijo med koledarskim letom, mu dodatna dneva dopusta takoj določimo, ne glede čas nastopa funkcije med letom.)

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Regres za letni dopust v javnem sektorju

13. 03. 2019

Zanima nas, koliko znaša višina regresa za letni dopust 2019 za zaposlene v javnem sektorju (občina)?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Izplačilo nadur in neizkoriščenega letnega dopusta

12. 03. 2019

Ali delavki, ki je na porodniškem dopustu lahko izplačamo nadure in neizkoriščen letni dopust.? Ali obstaja kakšen vzorec sklepa o izplačilu nadur in neizkoriščenega letnega dopusta?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Ocenjevanje javnih uslužbencev

20. 02. 2019

Kako je z ocenjevanjem javnega uslužbenca, ki je celo leto na starševskem dopustu? V preteklem letu ni delal niti en dan, ali se ga vseeno oceni in ali se ocena šteje v napredovalno obdobje? Ali pa, če je zaposleni celo leto v bolniški?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Krajši delovni čas in minimalna plača

12. 02. 2019

Kakšna višina minimalne plače pripada zaposlenemu, ki dela krajši delovni čas? Ali je kakšna razlika, ali ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas ali če zaposleni dela krajši delovni čas na podlagi odločbe invalidske komisije?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Pripravništvo in minimalna plača

12. 02. 2019

Ali obveznost plačila minimalne plače za delo, opravljeno v polnem delovnem času, velja tudi za plačilo pripravnikov?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Napredovalno obdobje

11. 02. 2019

Uslužbenec je 24. 4. 2015 prejel novo pogodbo o zaposlitvi na drugem delovnem mestu in s tem je tudi zamenjal TR (iz VII/1 v VII/2). Za leto 2016 ni prejel ocene, ker je bil celo leto odsoten. Ali lahko v letu 2019 napreduje?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Prenos dejavnosti v javnem sektorju in napredovanje

04. 02. 2019

Leta 2008 smo oddali storitev čiščenja zunanjemu izvajalcu ter nanj prenesli delavce na našem delovišču. V pogodbi smo zavezani, da delavce ob prekinitvi prevzamemo nazaj, v kolikor se storitev čiščenja ne odda novemu ponudniku. Smo v fazi ponovnega prevzema delavcev, tu pa se pojavi dilema glede pravilne uvrstitve delavcev, in sicer: ali delavce, ki iz zasebnega sektorja preidejo v javni uvrstimo vse v izhodiščni plačni razred delovnega mesta oziroma, ali so delavci, ki so bili že pred prenosom na zunanjega izvajalca upravičeni do višjega plačnega razreda (upoštevaje dosežene količnike napredovanj pred prenosom na novega delodajalca).

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Suspenz pogodbe in napredovanje javnega uslužbenca

04. 02. 2019

Smo javni zavod. Imamo situacijo, ko smo se z zaposlenim javnim uslužbencem dogovorili za suspenz pogodbe o zaposlitvi. Po preteku suspenza konec julija 2017 se je vrnil na isto delovno mesto, ista TR. Javni uslužbenec se je zaposlil v letu 2013, suspenz pogodbe je trajal do 1. junija 2016 do 31. julija 2017. Kaj se šteje v napredovalno obdobje oz. kdaj lahko napreduje? Ali napredovanje ugasne, ker med suspenzom ni bil zaposlen v javnem sektorju, ali se lahko upošteva obdobje pred suspenzom in nato prišteje obdobje po suspenzu, saj pogodba ni prenehala veljati?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Delo v tujini in dodatek za delovno dobo

31. 01. 2019

»Kolektivna pogodba nam narekuje: »za delovno dobo nad 5 let delodajalec določi povečan dopust s podjetniško kolektivno pogodbo ali splošnim aktom, in sicer najmanj 1 dan letnega dopusta za vsakih dopolnjenih 5 let delovne dobe.« Ali se za delovno dobo šteje samo doba opravljena v Sloveniji ali tudi v tujini?«

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Regres za letni dopust in prehrano - dva delodajalca

31. 01. 2019

Kako je z regresom za prehrano in regresom za letni dopust pri delavcu, ki je zaposlen pri dveh delodajalcih (pri vsakem 4 ure)?

Skrajšan delovni čas zaradi starševstva in pripadajoči letni dopust

14. 01. 2019

Kakšno bi bilo število pripadajočih dni letnega dopusta v primeru skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva? Delavka bi delala 4 dni na teden. Na primer, do sedaj je imela 30 dni dopusta, koliko bi ga imela odslej?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Dopolnilno delo

14. 01. 2019

Delavec je pri enem delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas (50 %), 50 % pa je zaposlen v drugem podjetju. Ali lahko delavca na podlagi 147. člena zaposlimo še za dopolnilno delo (20 %)? Gre za opravljanje raziskovalnih del.

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Povečan obseg dela

14. 01. 2019

Ali je dovolj, da se predlog, dogovor in sklep o izplačilu dodatka za povečan obseg dela izda do preklica, oz. ali je potrebno obnavljati vsak mesec posebej?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Delavci nerezidenti - KIDO obrazec

05. 12. 2018

Imamo zaposlene nerezidente iz Bolgarije, kako je glede KIDO obrazca za povračilo dohodnine? Delavci delajo le na območju Slovenije.

Delo na domu

20. 11. 2018

Ali lahko delavec opravlja delo na domu v času prostih dni, sobota ali nedelja?

Upokojevanje javnih uslužbencev

20. 11. 2018

Kako lahko postopa delodajalec, če se delavec, ki je že izpolnil vse pogoje za upokojitev, ne želi upokojiti?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Trajanje mandata

20. 11. 2018

Kdaj se šteje, da je mandat končan (zaposleni za določen čas trajanja mandata)?

Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, delo na projektih

20. 11. 2018

Ali je možno pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas spremeniti v določen čas, če zaposleni dela na projektih, ki se bodo iztekli?

Javni uslužbenec zaposlen za določen čas trajanja projekta - napredovanje

20. 11. 2018

Ali ga lahko v času zaposlitve (trajanja tega projekta), če se ugotovi, da opravlja zahtevnejše naloge, prerazporedimo na delovno mesto višji svetovalec (za isti projekt, v isti notranji organizacijski enoti)?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Povračilo stroškov prehrane

13. 11. 2018

Delavec je službeno odsoten od 8 do 12 ur, zagotovljen ima brezplačen obrok. Kaj pripada delavcu pri obračunu službene odsotnosti? Ali dva zneska regresa za prehrano, ali en znesek regresa za prehrano? Gre za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Poskusno delo - sorazmerni del regresa

12. 11. 2018

Ali ima delavec, ki od 23. 5. 2018 opravlja poskusno delo, do sklenitve pogodbe o zaposlitvi pa ne bo prišlo, ampak bo z delom prenehal v septembru, pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust? Kdaj mu mora biti sorazmerni del regresa izplačan, če je delavec do sorazmernega dela regresa za letni dopust upravičen?

Delo študentov

09. 11. 2018

Ali obstaja omejitev delovnih ur za študenta starejšega od 18 let?

Vsebina je na voljo samo naročnikom priročnikov.

Sorazmerni del dopusta

09. 11. 2018

Koliko dni dopusta pripada zaposlenemu, ki se zaposli v drugi polovici decembra, npr. 17.12.? Ali je upravičen do dopusta? Če bi bil zaposlen celo leto, bi mu pripadalo 28 dni.

Dalj časa trajajoča bolniška odsotnost

28. 10. 2018

Javni uslužbenec na vodstvenem delovnem mestu (vodja notranje organizacijske enote) je že dalj časa v bolniški. Ali se ga lahko ob prvi prekinitvi bolniške oziroma ob prvem koriščenju letnega dopusta pošlje na izredni zdravniški pregled? Če bi zdravnik podal mnenje, da ni več sposoben opravljati tega dela, ali ga lahko premestimo tudi v primeru, da bi bil ob prejemu obvestila s strani zdravnika spet v bolniški? Ali ga lahko ne glede na navedeno tudi premestimo prvi dan, ko ne bo več v bolniški?

Delavec - invalid

08. 10. 2018

Ali mora delodajalec za delavca – invalida sistemizirati novo delovno mesto?

Delo v povezanem podjetju in A obrazec

01. 10. 2018

Zaposleni gre nekajkrat na leto v Avstrijo za teden dni ali par dni v povezano podjetje opravit testiranja (v zaprtih prostorih, ne kje na gradbiščih). Podjetje te njegove storitve prefakturira v Avstrijo. Ali je to lahko službena pot? Ali mora imeti A1? V kolikor da, kakšen aneks k pogodbi o zaposlitvi potrebuje – kaj mora aneks vsebovati?

Direktor - tujec

01. 10. 2018

Direktor - tujec iz Estonije - kakšen je postopek obdavčitve, prijave dohodka, ...

Regres za prehrano - različna dnevna obveznost

01. 10. 2018

Ali pripada učitelju, ki ima dve šolski uri, regres za prehrano? Revizija meni, da mu ne pripada. Obrazložijo, da, če ima učitelj manj kot štiri cele ure dnevne obveznosti, do regresa za prehrano tisti dan ni upravičen.

Službena pot v tujino

26. 09. 2018

Kako se izračunajo dnevnice za zaposlenega, ki je potoval v Moskvo?

Upoštevanje delovnih izkušenj pri zaposlitvi novih javnih uslužbencev

13. 09. 2018

Naročnika zanima, kako je z upoštevanjem delovnih izkušenj pri zaposlitvi novih javnih uslužbencev. Težava nastane pri kandidatih, ki so bili zaposleni samo v gospodarstvu ali v družinskih podjetjih.

Delavec, zaposlen za krajši delovni čas in pravica do povračila stroškov za prehrano med delom

30. 07. 2018

Ali ima delavec, ki je zaposlen za krajši delovni čas, pravico do povračila stroškov za prehrano med delom?

Poračun plače

09. 07. 2018

Zdravnik specialist (JU) za leti 2011 in 2012 ni pridobil letnih ocen (materinski in starševski dopust, NE celo leto). Leta 2015 bi moral napredovati iz 40 v 42 PR, ko je bil še specializant. Ocene je pridobil leta 2017 za nazaj, sedaj zahteva poračun, razliko od 1. 4. 2015 do specialističnega izpita aprila 2017 (posvetoval se je s pravnim zastopnikom FIDESa). Ali je sploh upravičen do napredovanja, saj mu zaradi manjkajočih ocen ni bilo moč izdati aneksa o napredovanju oz. če da, na kakšen način naj to izplačamo?

Jubilejna nagrada

05. 07. 2018

Vljudno vas prosimo za presojo, če je javni uslužbenec upravičen do jubilejne nagrade za 30 let dela. Primer je specifične narave, leta 1994 je sklenil pogodbo o Izvajanju programa zdravstvenih storitev in začel delati patronažno dejavnost nega bolnika na domu (kot s.p.). Pridobil je vse koncesije in vstopil v javno mrežo. To je opravljal do leta 2000. Če se javnemu uslužbencu ta leta štejejo kot delo v javnem sektorju, potem letos izpolni pogoje za jubilejno nagrado za 30 let. Ali je v tem primeru upravičen do izplačila jubilejne nagrade v letu 2018?

Podjemna pogodba - izplačilo potnih stroškov

04. 07. 2018

Kako je z višino izplačila potnih stroškov delavcu, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo?

Uporaba lastnega vozila za službene namene

04. 07. 2018

Kakšna je pravilna višina izplačanih potnih stroškov delavcu, ki uporabi lastno vozilo za udeležbo na seminarju?

Sporazumna razveljavitev pogodbe, zaposlitev za določen čas, odpravnina

04. 07. 2018

Ali je v primeru, da stranki pogodbo o zaposlitvi sporazumno razveljavita, pogodba o zaposlitvi sporazumno preneha in se sklene nova pogodba o zaposlitvi za določen čas, potrebno po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas računati odpravnino glede na celotno delovno dobo delavca v podjetju?

Obdavčitev odpravnine

04. 07. 2018

Ali je možen dogovor, da se po preteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, izplača odpravnina v višini, kakršna bi delavcu pripadala po odpovedi prvotne pogodbe za nedoločen čas in je višja od odpravnine, ki bi mu šla po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pod pogojem, da delavcu pogodba o zaposlitvi za določen čas ne bo podaljšana v nedoločen čas? Ali bi bila v takem primeru odpravnina obdavčena ali ne?

Odpoved, odpravnina, ponovna zaposlitev

04. 07. 2018

Ali je možen tudi način, da zaposleni dobi odpoved, dobi odpravnino in ga podjetje po preteku odpovednega roka zaposli na drugem delovnem mestu za določen čas?

Ponovna zaposlitev delavca na drugem delovnem mestu in odpravnina

04. 07. 2018

Ali delavcu v primeru, da mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnih razlogov, v času teka odpovednega roka pa se v istem podjetju pojavi priložnost za delo na drugem delovnem mestu in se delavec odloči za novo zaposlitev za določen čas, pripada odpravnina?

Nadomestilo za malico - krajši delovni čas

27. 06. 2018

Kakšno je strokovno mnenje glede pravice izplačila nadomestila za malico oz. malico zaposlenim v javnem sektorju, ki imajo sklenjeno pogodbo za 4 ure dnevno (20 ur tedensko), vendar v večini primerov zaradi narave dela, to presega 4 ure: npr. 4 ure in 15 min?

Krajši delovni čas in skupna delovna doba

27. 06. 2018

Ali se v skupno delovno dobo preteklih zaposlitev (zaradi izplačila dodatka na delovno dobo), šteje doba s skrajšanim delovnim časom, ki jo ima pravico koristiti starš do tretjega oz. šestega leta starosti. Se pravi ali se ta doba šteje kot delovna doba ali pokojninska doba?

Pojasnila MDDSZ glede sorazmernega dela dopusta

27. 06. 2018

Kdaj ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta? Kako je s pravico do sorazmernega dela letnega dopusta?

Daljša bolniška - koriščenje letnega dopusta

27. 06. 2018

Delavec je bil na daljši bolniški. Trenutno dela 4 ure, 4 ure je na bolniški. Kako lahko koristi dopust med šolskimi počitnicami (dopust je v dnevih), glede na to, da je 4 ure na bolniški (refundira ZZZS )? Poleg tega ima še ves lanski in letošnji dopust.

Upokojitev javnega uslužbenca

27. 06. 2018

Delavec je izpolnil pogoje za upokojitev marca 2017. Zaradi narave dela smo mu podaljšali delovno razmerje do 31.8.2018. Ali gre za upokojitev po 9. členu ZUPJJS17?

Pravica do dodatka za delovno dobo pri delavcih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi posebnih predpisov o starševskem varstvu

26. 06. 2018

Kako se delavcem, ki so bili zaposleni za krajši delovni čas zaradi starševstva v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in so na CSD uveljavljali pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti, šteje delovna doba za ta čas za izračun dodatka za delovno dobo. Za družbo velja kolektivna pogodba za elektrogospodarstvo.

Objava prostega delovnega mesta

22. 06. 2018

Prosto delovno mesto objavimo na portalu zavoda za zaposlovanje. Ali moramo prosto delovno mesto objaviti tudi na oglasni deski delodajalca?

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

22. 06. 2018

Ali se lahko pogodbo sklenjeno na objavo za določen čas naknadno spremeni v nedoločen čas (prva alineja prvega odstavka 26. člena)?

Oblika javne objave prostega delovnega mesta

22. 06. 2018

5. alineja 26. člena … Javna objava ni obvezna – ali se interno objavo izobesi na oglasni deski pri delodajalcu ali se lahko pošlje kar vsem zaposlenim na mail?

Samostojna dejavnost in delovna doba

22. 06. 2018

V Izpisu zavarovanj v RS ima zavarovanka v rubriki Status zavarovanja navedeno: Samostojna dejavnost. Ali se samostojna dejavnost šteje v delovno dobo?

Izplačilo potnih stroškov prokuristu

22. 06. 2018

Družba je družinsko mikro podjetje, ki ima prokurista upokojenca. On je tudi edini lastnik družbe. Poleg tega ima direktorja upokojenca. Naročnika zanima možnost izplačevanja potnih stroškov za prokurista in za direktorja. Še posebnost: Direktor opravlja delo preko kratkotrajnega dela.

Napoteni preko agencije

07. 06. 2018

Ali za agencijo veljajo enaki pogoji glede časa napotitve, to je 24 mesecev, potem prekinitev 2 meseca in nato ponovna napotitev?

Prispevki in dohodnina

07. 06. 2018

Delavci so napoteni v Nemčijo preko agencije in so zaposleni v slovenskem podjetju. V Sloveniji se plačujejo prispevki, dohodnina pa se plačuje direktno na nemški davčni urad, kajti dela se za nemškega naročnika, z njegovim materialom in njegovimi osnovnimi sredstvi. Ali je to pravilno?

Napoteni posojeni delavci in prispevki

07. 06. 2018

Podjetje je pridobilo novega nemškega naročnika, ki potrebuje nove delavce. V pravilnikih imajo določeno, da se za vse delavce, ki delajo v njihovem podjetju plačujejo prispevki v Nemčiji. Torej delavci ne morejo biti zaposleni v slovenskem podjetju, kajti če so, morajo prispevki biti plačani v Sloveniji?

Odpravnina ob upokojitvi - sorazmerni del

05. 06. 2018

Delavec je pri glavnem delodajalcu zaposlen za polni delovni čas. Pri drugem delodajalcu je dopolnilno zaposlen za krajši delovni čas (20%). Delavec se bo upokojil in mu bo prenehalo delovno razmerje pri obeh delodajalcih. Ali mu je tudi drugi delodajalec dolžan izplačati odpravnino ob upokojitvi, upoštevaje delež zaposlitve? Ali se tudi tu izraža načelo, da vsakomur pripada največ ena odpravnina ob upokojitvi?

Napredovanje javnega uslužbenca

30. 05. 2018

Ali lahko delavec, ki napreduje iz nižjega v višji tarifni razred, prenese napredovanja, ki jih je dosegel na sedanjem delovnem mestu?

Izvajanje Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

25. 05. 2018

Ali je potrebno za delavce, ki jih začasno napotimo na lokacijo dela v podružnico v drugo državo, pridobiti potrdilo A1? Imamo primer, ko bodo zaposleni stanovali v podružnici v drugi državi več mesecev, drugi se bodo dnevno vozili nazaj v Slovenijo.

Sorazmerni del letnega dopusta in regresa

18. 05. 2018

Delavec se septembra upokoji, ali mu pripada sorazmerni del dopusta ali cel dopust? Ali moramo biti pozorni tudi na kolektivne pogodbe?

Začasno in občasno delo dijakov in študentov (t.i. študentsko delo) ter praktično izobraževanje študentov in dijakov

08. 05. 2018

Ali se delo študentov preko napotnice in delo dijakov/študentov na praksi šteje kot delovna doba ali kot pokojninska doba, v katero sodijo tudi druga obdobja, za katera so plačani prispevki in za katera se jim dodatka na delovno dobo ne obračuna?

Regres za letni dopust 2018

04. 05. 2018

Do kakšne višine regresa za letni dopust je upravičen javni uslužbenec, ki dela krajši delovni čas?

Nadomestilo za neizkoriščen dopust

25. 04. 2018

Delavka je bila zaposlena za čas nadomeščanja odsotne delavke, in sicer od 4. 9. 2017 do 23. 2. 2018. Za leto 2017 ji je pripadalo 6 dni dopusta, od tega je izkoristila 3 dni, za leto 2018 ji je pripadalo 4 dni dopusta. Ker je bila pretežno v bolniškem staležu, dopusta do izteka pogodbe (do prihoda delavke, ki jo je nadomeščala) ni mogla izkoristiti. Ali ji moramo za pripadajočih in neizkoriščenih 7 dni dopusta izplačati nadomestilo za neizkoriščen dopust (164. člen ZDR)?

Izračun dodatka za delovno dobo

23. 04. 2018

Delavka je zaposlena za krajši delavni čas zaradi starševstva v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in na CSD uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti. Kako se šteje delovna doba za izračun dodatka za minulo delo (dela 30 ur na teden)?

Določen čas, odpravnina, odpoved delavca

23. 04. 2018

Delavec je tik pred iztekom dobe, za katero je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena podal odpoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ali mu v takem primeru pripada odpravnina?

Napotitev ali službena pot - učitelj

16. 04. 2018

Smo Italijanska šola in učitelji tedensko odhajajo v Italijo na razne seminarje, izobraževanja, peljejo učence na izlete itd...Je to službena pot v tujino in kako se to označi na rek obrazcu, katera šifra? Šolo v naravi večkrat izvajamo v Italiji. Učitelji so cel teden v tujini, ali je to napotitev delavcev? So v tem primeru kakšni posebni obrazci za izpolnit?

Delo od doma, zaposlitev pri različnih delodajalcih

09. 04. 2018

Za določen čas za 3 mesece smo zaposlili delavca, in sicer za 49 % (3,8 ure na dan), delal bo od doma. 51 % bo zaposlen pri drugem delodajalcu. Ali smo mu v primeru 49 % zaposlitve dolžni izplačati malico in prevoz? Kako je z dopustom in regresom?

Delovna doba in dodatek za delovno dobo

09. 04. 2018

Katera doba se šteje v delovno dobo?

Nadurno delo

27. 03. 2018

Pri opravljanju nadur velja po 144.členu ZDR-1 časovna omejitev, in sicer nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur. Naročnika zanima, ali to pomeni da lahko delavec opravi največ 2 naduri na dan, če ima 8 urno delovno obveznost? Ali se dnevna omejitev tudi šteje kot povprečje 6 mesecev in lahko delavec dela tudi 12 ur na dan, npr. 4 nadure ali še več, če je naslednji dan prost? Se omenjena omejitev 10 ur dnevno v zakonu šteje kot redna delovna obveznost ali skupaj z nadurami?

Pod kakšnimi pogoji je dopustno trženje na naslove oseb, ki so zaposlene v neki organizaciji

27. 03. 2018

Kdaj je dopustno poslati reklamo vodji IT-oddelka za neko novo IT-opremo. Ali se to šteje za trženje fizični ali pravni osebi?

Pisno soglasje za zbiranje in obdelavo podatkov kandidatov za prosta delovna mesta

27. 03. 2018

Ali lahko izjavo – pisno soglasje, da lahko zbiramo in obdelujemo podatke kandidatov, ki ga podajo kandidati za zaposlitev uporabimo tudi za zbiranje telefonskih številk zaposlenih?

Prevoz na delo

19. 03. 2018

Delavec se preseli v kraj, ki je bolj oddaljen od podjetja, kjer dela, kot pa kraj, kjer je prej živel. Kako je v tem primeru s povračilom stroškov za prevoz na delo in iz dela?

Avtorska in podjemna pogodba

19. 03. 2018

Ali se v aktu o sistemizaciji delovnih mest lahko navede, da se določena dela opravljajo na podlagi sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodb?

Dopolnilna dejavnost in napotitev

16. 03. 2018

Ali s.p. z dopolnilno dejavnostjo (t.i. popoldanski s.p.), ki nima zaposlenih delavcev na more opravljati storitev v tujini?

Samozaposlena oseba in delo v tujini

16. 03. 2018

Kakšna je definicija samozaposlene osebe – ali s.p. z redno dejavnostjo, ki je zavarovana 20 ur tedensko (preostalih 20 ur je po šifri podlage 001), izpolnjuje pogoj oz. je samozaposlena oseba in lahko opravlja storitve v tujini po tem zakonu?

Napotitev ali službena pot

16. 03. 2018

Smo regionalna razvojna agencija, ki del prihodkov ustvarimo z izvajanjem projektov. Ali moramo za zaposlene na projektu, ki se udeležijo npr. mednarodne konference, sejma v tujini ipd. (kar je del projektnih aktivnosti) pridobiti A1 obrazec (ali se lahko to šteje kot službena pot)? Naj še pojasnim, da gre za mednarodne projekte, ki jih izvajamo partnerji iz več držav članic EU skupaj, aktivnosti se odvijajo v vseh državah, ki so partnerice v projektu.

Učitelji - službena pot, napotitev

16. 03. 2018

Naši učenci, dijaki se udeležujejo številnih tekmovanj v tujini in jih spremljajo mentorji, naši učitelji. - Ali smo dolžni za te učitelje pridobiti obr. A1? - Kako je v primeru, ko je učitelj v tujini v ocenjevalni komisiji tekmovanja (opravi storitev)? Zadostuje samo potni nalog (kot službena pot) ali je potreben obr. A1 in pogodba za opravljeno storitev v tujini? - Kako je v primeru, ko naši orkestri gostujejo v tujini in izvajajo koncert, za katerega v tujini ne dobijo plačila?

Pojasnilo vezano na službene poti

16. 03. 2018

Splošno – kdaj je še lahko službena pot in kdaj obvezno mora biti napotitev?

Montaže in napotitve

16. 03. 2018

1. V tujino bomo na montažo našega stroja, za katerega smo dobili plačilo, v katerega spada tudi montaža in zagon stroja samega, poslali 4 osebe, od tega je 1 zaposlen v našem podjetju, 2 sta zaposlena pri drugih podjetjih (kdo, če je potrebno mora v tem primeru urediti obrazec A1?), 1 pa je samostojni podjetnik. 2. Ali drži, da obstaja izjema ob prvi dobavi - montaži stroja? Ali to pomeni, da ne potrebujejo obrazca A1? 3. Ali mi urejamo samo za našega zaposlenega?

Hramba dokumentacije

14. 03. 2018

Ali delodajalec v osebni mapi delavca lahko hrani fotokopijo osebnega dokumenta delavca?

Delovno mesto ali vrsta dela

13. 03. 2018

Kaj za delodajalca pomeni »delovno mesto oziroma vrsta dela« v zvezi s sistemizacijo delovnih mest in sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ter kaj sploh je vrsta dela?

Vprašanja v zvezi z ZVOP-1

07. 03. 2018

Kdaj je ime.priimek@podjetje.si službeni, kdaj pa osebni mail? Še posebej, ko želimo na določen naslov pošiljati komercialna sporočila.

Odpravnina ob upokojitvi

06. 03. 2018

Delavka je 30. 4. 2017 izpolnila pogoje za upokojitev, na 30. 4. 2018 (torej 12 mesecev kasneje) ima zadnji delovni dan oziroma ji na ta dan preneha pogodba o zaposlitvi. Ali ji pripada odpravnina v višini 2 ali 3 plač?

Službena pot ali napotitev?

26. 02. 2018

Kdaj je še lahko službena pot in kdaj gre za napotitev?

Letni dopust

26. 02. 2018

Sodelavec bo v letu 2018 zaposlen od 1. 1. 2018 do 25. 2. 2018. Koliko dvanajstin letnega dopusta mu lahko upoštevamo za izračun?

Neuspešno opravljeno poskusno delo

16. 02. 2018

Zaradi narave dejavnosti ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno poskusno delo v trajanju 6 mesecev. Delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, zato mu delodajalec želi izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi na zadnji dan poskusnega dela. Na kaj mora biti delodajalec pozoren? Poleg tega ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno konkurenčno klavzulo za obdobje enega leta po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Ali je delavec upravičen do denarnega nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule kljub temu, da poskusnega dela ni uspešno opravil?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

16. 02. 2018

Delavka večkrat tedensko v službo zamuja približno pol ure brez odobritve delodajalca hkrati pa večkrat delovno mesto tudi zapusti pred iztekom delovnega časa s čimer krši obveznosti, določene s pogodbo o zaposlitvi. Neposredno nadrejeni delavec jo je večkrat neuspešno ustno opozoril na pravočasen prihod in odhod iz delovnega mesta. Delavka ni delodajalcu nikoli predložila kakršnihkoli potrdil, ki bi ji onemogočala izvajanje delovnih obveznosti pri svojem delodajalcu v predpisanem časovnem okviru. Ali ji lahko na podlagi navedenega nemudoma odpovemo pogodbo o zaposlitvi?

Sodelovanje sindikata

16. 02. 2018

Ali lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi kljub temu, da je sindikat, katerega član je delavec, ustno nasprotoval odpovedi?

Določitev dopusta delavcem za določen čas

16. 02. 2018

Ali je res, da delavcem odločba/sklep (o odmeri letnega dopusta) pripada šele po enem letu zaposlitve, do takrat pa imajo sicer pravico do 1,66 dni na mesec, ki pa je izračunana iz 20 dni zakonskega minimuma?

Sorazmerni del letnega dopusta delavca zaposlenega za določen čas

16. 02. 2018

Kako se delavcu, ki je zaposlen za določen čas, izračuna sorazmerni del? Ali se upošteva le zakonski minimum štiri tedne ali se k temu dodajo tudi dodatni dnevi (npr. za otroke do 15 leta starosti, kriteriji iz kolektivne pogodbe …) in se nato izračuna sorazmerni del?

Prisilna poravnava - starejši delavci

16. 02. 2018

Kako je zakonsko urejeno zmanjševanje števila zaposlenih, kadar gre podjetje v prisilno poravnavo ter kako se pri tem upošteva starost delavcev nad 55 let?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu

16. 02. 2018

Na kakšen način je mogoče starejšemu delavcu podati odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov?

Sporazumna razveljavitev pogodbe

16. 02. 2018

Ali je v primeru, da stranki odpoved pogodbe o zaposlitvi sporazumno razveljavita, pogodba o zaposlitvi sporazumno preneha in se sklene nova pogodba o zaposlitvi za določen čas, potrebno po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas računati odpravnino glede na celotno delovno dobo delavca v podjetju?

Krajši delovni čas in dopust

24. 01. 2018

Zaposleni (nekateri za polni delovni čas, nekateri za krajši delovni čas) ne delajo vse dni v tednu. Ali se jim sorazmerno zmanjša letni dopust?

Regres za letni dopust

17. 01. 2018

Ali mora delavec, ki se upokoji v drugi polovici leta in je regres že prejel vrniti sorazmerni del regresa?

Delovna doba

16. 01. 2018

Naročnika zanima, kateri status zavarovanja se ne šteje v delovno dobo?

Prenehanje delovnega razmerja

02. 01. 2018

Pred krizo se je dogajalo, da je zaposleni, ki smo ga na novo zaposlili v nekaj dneh enostavno izginil in se ga ni dalo več dobiti. Verjetno se bo to tudi spet začelo dogajati. Kako mu zaključiti delovno razmerje, če je enostavno izginil in je nedosegljiv?

Razveljavitev ureditve vročanja odpovedi po ZDR-1

02. 01. 2018

Zamuda roka za vložitev tožbe o zakonitosti podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi