Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

18. 07. 2021 | Javni sektor

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka tretjega člena uredbe[i] ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na dan 1. aprila, 1. julija, 1. oktobra in 1. januarja v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) (peti odstavek 4. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021).

[i] Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

Nazaj