Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju

14. 05. 2018

Sprejet in objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju


V uradnem listu RS št. 31/2018 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2018.

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije v zvezi z upravičenci do štipendije po tem zakonu prenašajo:

– točka (b) prvega odstavka in drugi odstavek 11. člena ter prvi odstavek 21. člena Direktive Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L št. 16 z dne 23. 1. 2004, str. 44), zadnjič spremenjene z Direktivo 2011/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta 2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite (UL L št. 132 z dne 19. 5. 2011, str. 1);

– 24. člen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77).


Več o tem: Uradni list

Nazaj