Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«

09. 01. 2019

Rok prijave: do 7. 2. 2019

Kdo se lahko prijavi: 

 • projektno partnerstvo, ki ga sestavlja najmanj 3 in največ 5 pravnih oseb, s sedežem v Republiki Sloveniji (z izjemo statistične regije Podravje) in sicer v tisti kohezijski regiji, v kateri bo izvajala projektne aktivnosti in je ustanovljena vsaj eno leto pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.

Namen in cilji javnega razpisa: 

Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Cilji javnega razpisa so:

 • prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti; 
 • izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela; 
 • boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih; 
 • ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela; 
 • bolj varna fleksibilnost na trgu dela.

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh projektov za izvajanje programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe (v nadaljevanju: projekt). Z nudenjem celovite podpore osebam iz ciljne skupine tega javnega razpisa v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, se bo omogočil njihov lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečevalo prehod v brezposelnost.

Upravičene aktivnosti:

V okviru izvajanja programa, projektno partnerstvo sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. Izbrani projektni partnerstvi bosta izvajali naslednje aktivnosti:

 • RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanje, mentorstvo oz. pomoč pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženje ipd. 
 • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

Način sofinanciranja:

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: 

 • standardni strošek na enoto - SSE A, ki se nanaša na strošek vključitve osebe v aktivnosti programa »Razvoj kariere« in znaša 440,00 EUR na vključeno osebo; 
 • standardni strošek na enoto - SSE B, ki se nanaša na strošek vključene osebe v aktivnosti programa »Razvoj kompetenc« in znaša 10,00 EUR na izvedeno uro usposabljanja na osebo; 
 • stroški informiranja in komuniciranja; 
 • davek na dodano vrednost, vezan na strošek informiranja in komuniciranja.

Stroški priprave in izvedbe zgoraj navedenih aktivnosti se sofinancirajo projektnemu partnerstvu, izbranem na javnem razpisu.

Vir: Javni sklad

Nazaj